Formació

FormacióÉs un programa polièdric que pretén potenciar les capacitats de les persones i la seva autonomia mitjançant eines pedagògiques individuals o col·lectives.

En són un exemple el reforç escolar, el centre de cultura, l'aprenentatge de la llengua i la cultures catalanes, els tallers de confecció i costura, el treball a l'hort, la restauració de mobles, etc.

Objectius:

  • Pal·liar les desigualtats: que tots puguin gaudir de les mateixes oportunitats en l'assoliment de coneixements, tant a nivell de continguts educatius, culturals, de manualitats, etc. com de suport personal i material.
  • Detectar situacions de risc per tal de poder intervenir en les causes sociofamiliars i econòmiques que afavoreixen el fracàs escolar o la inadaptació.
  • Potenciar les aptituds i aspectes positius de cada persona, per millorar llurs situacions personals i socials, així com el seu desenvolupament global, d'autonomia personal i participació
  • Facilitar els coneixements bàsics que permetin la promoció social i laboral de cada persona en el país d'acollida.
  • Facilitar el coneixement de la llengua catalana i/o castellana.
  • Proporcionar informació relacionada amb costums i aspectes culturals del país d'acollida.
  • Afavorir hàbits sociorelacionals propis de la cultura d'acollida: constància, puntualitat, convivència i respecte...